Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§ 1 DEFINICJE

ORGANIZATOR

Podolog 24 GROUP z siedzibą w Zielonej Górze 65-021 przy ulicy Dąbrowskiego 25A,

KRS 0000691366, NIP 929-192-36-12. Organizator szkoleń w zakresie opisanym w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://podolog24.pl/szkolenia/.

REGULAMIN SZKOLEŃ

Niniejszy dokument regulujący zasady, obowiązki i prawa każdej ze stron związane ze zgłoszeniem i wzięciem udziału w Szkoleniach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dokument w formie pliku pdf bądź wydruku, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w szkoleniu oraz zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

UPROSZCZONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Mini formularz znajdujący się na stronie www.podolog24.pl/szkolenia i służący przesłaniu zapytania o wybrane w nim szkolenia z listy dostępnych aktualnie szkoleń.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Dokument w formie pliku pdf bądź wydruku służący potwierdzeniu przez Uczestnika posiadaniu niezbędnych do wzięcia w wybranym szkoleniu kwalifikacji.

UCZESTNIK

Uczestnikiem szkolenia jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony i zatwierdzony przez Organizatora na formularzu zgłoszeniowym Organizatora

KLIENT

osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być Uczestnikiem szkolenia.

KRYTERIA NABORU

Zbiór wymagań związanych z poziomem posiadanej wiedzy, doświadczenie i/lub wykształcenia warunkujący przyjęcie Uczestnika na Szkolenie.

SZKOLENIE

Szkolenie autorskie opracowane przez naszych specjalistów w porozumieniu z innymi ośrodkami szkoleniowymi.

DNI ROBOCZE

Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Przesłanie droga mailową (biuro@podolog24.pl) poprawnie wypełnionych Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika.

2. Każdy rodzaj Szkolenia ma różne Kryteria Naboru, opis poszczególnych kryteriów znajduje się na stronie https://podolog24.pl/szkolenia/, w poszczególnym Szkoleniu w zakładce „Dla kogo?”. Każdy Uczestnik musi spełniać dane kryteria.

3. Po przyjęciu Uproszczonego Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.podolog24.pl/szkolenia Uczestnik otrzymuje email z Formularzem Zgłoszeniowym oraz Regulaminem Szkoleń, Oświadczeniem Uczestnika i danymi do przelewu.

4. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu i jednocześnie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie Szkoleń.

5. Klient (jeśli jest to osoba fizyczna) lub Uczestnik, dokonujący opłaty za szkolenie, musi być osobą pełnoletnią oraz mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta.

§ 3 CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub obiad), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.

4. W terminie do 5 dni roboczych od zatwierdzenia formularza zgłoszeniowego Klient jest zobowiązany uiścić kwotę równą 30% wartości Szkolenia.

5. Pozostała część może wpłacić przed Szkoleniem lub w dniu Szkolenia, na konto bankowe Organizatora podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo w Szkoleniu lub osobiście gotówką przez Uczestnika.

6. Wysokość opłaty za Szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.podolog24.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.

7. Dokument księgowy zostanie wystawiony przed rozpoczęciem szkolenia, po opłaceniu Szkolenia w całości.

§ 4 ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.

2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje niezwłocznie o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient wydaje jedną z dwóch dyspozycji dotyczącej wpłaconej tytułem płatności za szkolenie kwoty:

a) Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

b)Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie

4. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Klient w takim wypadku może zrezygnować ze Szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

6. Klient zgłaszający Uczestników Szkolenia, ma prawo zmieniać osoby delegowane na Szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

§ 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie listownej na adres ul. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra lub poczty elektronicznej na adres biuro@podolog24.pl do Organizatora oraz podpisane przez Uczestnika.

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Klienta później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Ewentualne wcześniej wpłacone przez Klienta kwoty nie podlegają zwrotowi.

4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

§ 6 REKLAMACJE

1. Klient lub Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego na adtes ul. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra lub poczty elektronicznej na adres biuro@podolog24.pl , w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez

Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2018 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.podolog24.pl/szkolenia

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

*Nie dotyczy szkoleń dofinasowanych

Grupy produktów

Top
X